Recykling ługu sodowego

Solveco Group jest aktualnie jedyną firmą w Europie posiadającą technologię i instalację recyklingu zużytego ługu sodowego. Dzięki niej przedsiębiorstwa wykorzystujące tą substancję mają możliwość optymalizacji zarządzania odpadem zanieczyszczonym. Po procesie recyklingu ługu sodowego substancja ta jest gotowa do ponownego użycia. Jak pokazują badania, działanie związane z recyklingiem ługu sodowego są znacznie bardziej ekologiczne oraz wyjątkowo korzystne od strony optymalizacji biznesowej. Dzięki Solveco Group możesz wykorzystywać zużyty ług sodowy ponownie.


Technologia

Zastosowana przez Solveco Group nowatorska technologia na podstawie licencji udzielonej przez firmę VOS Technologies służy do przetwarzania bardzo uciążliwego dla środowiska naturalnego odpadu porafinacyjnego, będącego zużytym roztworem z filtrów mokrych stosowanych w procesach odsiarczania substancji ropopochodnych i innych podobnych procesów.
Odpady te posiadają najczęściej kod 05 01 11*.
Są to odpady ciekłe, zawierające do 10% wag. siarczku sodu Na2S i do 10% wag. wodorotlenku sodu NaOH oraz niewielkie ilości innych związków chemicznych. Stanowią one bardzo wysokie zagrożenie dla środowiska naturalnego, zarówno wodnego, glebowego jak i atmosferycznego oraz są bardzo niebezpieczne dla ludzi i zwierząt z uwagi na ekstremalnie silne toksyczne właściwości rozpuszczalnych w wodzie siarczków oraz ługu sodowego. Roztwory te mają najczęściej wskaźnik pH 14. Podstawowym zadaniem zastosowanej technologii, jest usuwanie siarki z przemysłowych porafineryjnych odpadów siarczkowo–ługowych, obecnej w tych odpadach w anionowej formie S-2 w postaci siarczku sodu /Na2S/, jak i odzyskanie z tego odpadu produktu - roztworu ługu sodowego/ NaOH/. Analizując istniejące na rynku przemysłu chemicznego technologie utylizacji odpadu siarczkowo–ługowego można stwierdzić, że w praktyce świat jak dotąd nie poradził sobie z tym problemem. Prosta eliminacja jonów OH-, poprzez zakwaszanie odpadu w obecności nieusuniętych wcześniej jonów S-2, pod koniec procesu zobojętniania odpadu kwasami, np. kwasem siarkowym lub solnym, prowadzi do wydzielania się ogromnych mas gazowego siarkowodoru. Zastosowana przez Solveco Group technologia jest bezpieczna oraz ma wszelkie cechy innowacyjności i została opatentowana przez firmę VOS Technologies. Końcowym związkiem chemicznym procesu unieszkodliwiania niebezpiecznego odpadu o kodzie 05 01 11* jest produkt rynkowy w postaci ługu sodowego o stężeniu 18%÷20% NaOH – zgodnie z kartą charakterystyki opracowaną przez firmę Solveco Group. Stosowana przez nas technologia zapewnia możliwość obiegu zamkniętego w wykorzystywaniu ługu sodowego w procesach odsiarczania substancji ropopochodnych. Dostawca odpadu 05 01 11* może zatem odbierać od nas zatężony do odpowiedniej wartości ług sodowy i stosować go wielokrotnie w cyklu zapewniającym prawdziwą ochronę środowiska.


Zapisz się do newslettera