Wszystko "pod lupą"

Nasze nowoczesne laboratorium to kluczowe miejsce dla wszystkich procesów w Solveco Group. Nasi wykwalifikowani specjaliści dokonują tam wszystkich koniecznych badań które skutkują wyborem najlepszej formy recyklingu dla obsługiwanych przez nas klientów. Zajmujemy się tu również innowacjami, opracowujemy nowe formuły oraz sposoby na optymalizację procesów recyklingowych. Prowadzimy również badania na zlecenie naszych partnerów i klientów. Dane zebrane podczas badań laboratoryjnych stanowią podstawę budowy strategicznych planów zarządzania odpadami w wielu przedsiębiorstwach w całej Europie.


Środowisko

W oparciu o wyniki badań laboratorium Solveco Group opracowujemy plan rozwoju naszego przedsiębiorstwa na kolejne lata. W ramach dotychczas realizowanych inwestycji podjęliśmy liczne działania mające na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko w największym możliwym stopniu. Wśród wielu innych kluczowe znaczenie ma tutaj zastosowanie, wykraczających poza przyjęte minimum, środków ograniczenia emisji par produktów rozpuszczalnikowych do powietrza atmosferycznego, tj. m.in.: stosowanie środków zapobiegających nadmiernemu odparowaniu magazynowanych surowców i produktów. stosowanie układów pełnej hermetyzacji na każdym z eksploatowanych elementów instalacji magazynowych, przeładowczych i produkcyjnych,  stosowanie procesów wymrażania resztkowych ilości opar surowców i produktów rozpuszczalnikowych, których powstania podczas procesów produkcyjnych nie można było uniknąć.


Bezpieczeństwo


Zastosowaliśmy dotychczas również szereg innych rozwiązań, które stworzone zostały z myślą o podejmowaniu działań na wypadek wystąpienia ewentualnych sytuacji awaryjnych. Mamy nadzieję, że zaprojektowanie i wykonanie kilku skutecznych środków wspomagających ewentualne działania ratownicze, może przy odpowiednim wyszkoleniu i podejściu umożliwić znaczne ograniczenie lub nawet całkowite wyeliminowanie wpływu instalacji na środowisko nawet w warunkach pracy odbiegających od normalnych. Do środków takich należą m.in. zastosowanie szczelnych i połączonych z układem kanalizacji przemysłowej tac zabezpieczających pod całym parkiem zbiorników magazynowych oraz stanowiskami przeładunkowymi, zastosowanie układów stałych i półstałych instalacji pianowych, umożliwiających z jednej strony prowadzenie skutecznej akcji gaśniczej, z drugiej zaś strony będących elementami przewidzianymi do eliminowania emisji surowców i produktów, w przypadku awaryjnych wycieków.

Jak widać stosowanie przez Solveco Group nowych technologii stanowi podstawowe narzędzie eliminacji niekorzystnego oddziaływania na środowisko w każdym z jej obszarów.


Zapisz się do newslettera